Biodiversitet – en udfordring for virksomheder

I de senere år har debatten om miljøansvar udviklet sig og er blevet mere mangfoldig. Dette er positivt, da det betyder, at miljøansvar ikke kun handler om at måle udledninger. De nye perspektiver skaber en øget bevidsthed, der lægger pres på virksomhederne om at holde sig opdateret og følge med udviklingen. Men at sætte mål for biodiversitet er til tider udfordrende for virksomheder og industrier, da det kan være i konflikt med udledningsmålene.

Udledning af kuldioxid har længe været den vigtigste faktor for at måle miljøpåvirkningen. Lovgivning og standarder fra forskellige industrier har samtidig styret udviklingen i retning af at reducere udledninger.

“Der er ingen tvivl om, at det er af afgørende betydning at reducere udledningerne for at bevare biodiversiteten. Det er dog vigtigt at kunne se miljøpåvirkninger i et bredere perspektiv, da udledninger på ingen måde er det eneste, der påvirker miljøet,” siger Viivi Kettula, Environmental Manager hos Kiilto.

Spørgsmål om biodiversitet er nyt for virksomhederne – vigtigt at identificere påvirkningerne

Ifølge en rapport udgivet af WWF Finland og Bain & Company er en betydelig andel af finske virksomheder klar over, at tab af biodiversitet udgør en stor trussel mod både samfundet og virksomhedernes drift. Rapporten viser dog også, at virksomhederne ikke ved nok om emnet og ikke gør nok for at bremse tabet af biodiversitet. Virksomhederne skal specifikt tilpasse deres drift på en gennemtænkt, men samtidig hurtig måde, for at kunne standse tabet af biodiversitet, samt opnå markedsfordele. Ifølge rapporten har kun hver tredje virksomhed inkluderet et afsnit om tab af biodiversitet i deres strategi for bæredygtighed. 

Også hos Kiilto er vi bevidste om, hvor udfordrende emnet er.

Vi har diskuteret biodiversitet meget, fordi vi gerne vil inkludere det i vores miljøansvar, vores løfte til miljøet. I forhold til biodiversitetsmål viste det sig at være ret så udfordrende at sætte nogle konkrete mål, da vi har brug for mere information og flere data. Vi nåede frem til at sætte to mål, som går ud på at investere i lokale projekter for udledningskompensation og bevarelse af biodiversitet, samt at samarbejde med vores partnere om at gennemføre årlige miljøprojekter til bevarelse af biodiversiteten

Viivi Kettula, Environmental Manager hos Kiilto

Kettula understreger vigtigheden af at forstå, at virksomheders drift påvirker biodiversiteten, og hun opfordrer til, at man begynder at at undersøge, hvilke konsekvenser, det helt konkret har.

Der er brug for samarbejde og handling nu

”For at inkludere biodiversitet i vores løfte til miljøet, gennemførte vi en analyse af de forskellige kategorier af biodiversitet. Vi brugte samme metode, som blev brugt i den kemiske industris biodiversitetsanalyse, som vi deltog i sidste forår. Analysen viste, at de kategorier, der er mest relevante for vores drift, er udledning af drivhusgasser (GHG) og arealanvendelse. Det skal bemærkes, at måling af disse kategorier var udfordrende, fordi udledning af drivhusgas er den eneste kategori, hvor der findes klare indikatorer. Vi er derfor klar over, at vores største mulighed for at påvirke biodiversiteten er inden for vores egen forsyningskæde,” opsummerer Kettula.

Da der endnu ikke er en fælles tilgang til at håndtere de mange miljø- og ansvarsspørgsmål, er det op til virksomheder og organisationer selv at skabe deres egne måder at håndtere sagerne på.

“Vi er nødt til at handle nu. Virksomheder skal være i stand til at reagere hurtigt ud fra den bedste tilgængelige information. Det kræver mod at tage det første skridt, og vi skal kunne tilpasse vores planer i takt med, at vi får mere viden,

Viivi Kettula

”Når man som virksomhed arbejder med miljøet, er det vigtigt at have en forståelse for, hvilken effekt ens egen værdikæde har. Det er desværre med til at bremse udviklingen, at værktøjerne til at håndtere dette er stadig under udvikling. Der er et enormt arbejde, der skal udføres og virksomhederne er derfor nødt til at samarbejde og bygge fælles økosystemer for at løse udfordringerne og nå i mål”.

Kompliceret sammenhæng mellem klima og biodiversitet

Kettula giver et eksempel på, hvordan mål for udledninger og biodiversitet nogle gange kan se ud til at være én og samme sag, men faktisk vise sig at være forskellige.

”Hvis vi fx bruger ny og ’virgin’ materiale, såsom sand, og vi indsamler det fra naturen, så vil det reducere biodiversiteten. På den anden side, hvis vi anvender genbrugsmateriale til samme formål, skaber det flere emissioner at forarbejde det til at være egnet til produktion end at anvende det ’virgine’ materiale.”

For at nå frem til den mest bæredygtige løsning har vi brug for en bedre forståelse af de samlede påvirkninger. Vi har brug for forskningsinstitutter, paraplyorganisationer fra forskellige brancher samt vores egne ressourcer til forskning og produktudvikling.

“Hos Kiilto bestræber vi os på aktivt at samarbejde med forskellige aktører for at løse problemstillinger relateret til biodiversitet på en måde, der også tager højde for klimaforhold,” siger Kettula.

Miljøspørgsmål kræver løbende uddannelse

Ifølge Kettula er det også en udfordring at få resultater og ny viden omsat i praksis.

“Andre lande og virksomheder kan være på forskellige niveauer med hensyn til miljøbevidsthed og forståelse. Selv hvis virksomhedskulturen har taget de miljøorienterede briller på, kan større tiltag på et overordnet plan nogle gange virke irrelevante for den enkelte medarbejders daglige arbejde. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan de enkelte handlinger påvirker på forskellige niveauer.

“For fuldt ud at forstå de miljømæssige konsekvenser kræves løbende intern uddannelse. En øget forståelse letter ikke kun indsamling og måling af information, men generer også nye ideer,” slutter hun.