Faresymboler

Nedenfor finder du de faresymboler du kan møde på Kiiltos professionelle hygiejneprodukter. Instruktioner til sikker brug af produkter findes i sikkerhedsdatabladet (SDS), som kan downloades fra produktsiderne.

Brandfarlig væske

Brandnærende kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen af et andet materiale.

Ætsende stoffer, blandinger og forbindelser, der forårsager alvorlig hud- og øjenskade

Sundhedsfare: Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.

Kronisk sundhedsfare: Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Omfatter også kemikalier, som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding.

Miljøfare: Kemikalier, som er farlige for miljøet.

Gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere).