Produktsikkerhed

Kiiltos klæbemidler, belægninger, rengøringsmidler og hygiejneprodukter findes i hundreder af tusinder af husstande, arbejdspladser og andre bygningsmiljøer. Kiilto er stærkt til stede i det daglige arbejde inden for byggeri, rengøring og sundhedspersonale.

Vi investerer løbende i sikker og miljøvenlig produktudvikling baseret på forståelse af vores kunders forretningsdrift og en aktiv intern dialog i Kiilto. Vi skaber et sikkert miljø for vores medarbejdere og alle mennesker, der arbejder med vores produkter.

Styring af miljø- og produktsikkerhed

Kiilto er en del af Finlands kemiske industri, og dets produktsikkerhed er underlagt særlig kontrol af interessenter. Som et industrielt firma er Kiilto en del af det globale netværk, gennem hvilket vi har været i stand til at opbygge vores eget velbefindende og samfund i dets nuværende form.

Sikkerhedsforbedringer på Kiiltos udviklingsmarkeder er et andet tegn på ansvarlige produkter og tjenester. Gennem vores egne handlinger kan vi påvirke sikkerheden ved kemiske industriprodukter under omstændigheder, hvor produktsikkerhed kan forbedres.

Forberedelse på miljø- og sikkerhedsrisici er en proaktiv tilgang til socialt ansvar, hvilket især gavner vores medarbejdere og beboere tæt på vores drift. Et sådant ansvar inkluderer at sikre trivsel inden for og omkring vores forretningsaktiviteter. Vi sikrer dette gennem en bred vifte af tekniske og sikkerhedsmæssige løsninger, instruktioner, træning og øvelser og ved at forpligte alt personale til en sikkerheds-første tankegang.

Kemisk sikkerhed

Kemisk sikkerhed er en vigtig sag, der vedrører alle. Vi holder nøje øje med lovændringerne og stræber efter at være involveret i at sikre en sikrere og mere miljøvenlig fremtid for den kemiske industri.

Vi har en sikkerhedsindsats hos Kiilto, der f. eks dækker sikker håndtering af kemikalier og vaskevand i produktionen, sikker lastning og sikker emballering af kemikalier. Vores kemiske sikkerhedsindsats sikrer, at vores brugere modtager sikre produkter, hvor advarselssymboler og sikkerhedsdatablad overholder de nyeste regler.

Vi giver også vores kunder træning i produktsikkerhed, såsom vejledning i sikker brug af diverse produkter. Kontakt vores produktsikkerhedsafdeling i sager relateret til kemisk sikkerhed, e-mail: productsafety@kiilto.com.

Politikker og forpligtelser, der danner grundlag for miljø- og produktsikkerhedsansvar

Kiilto styres af kemikalielovgivningen. Både Kiilto Group og KiiltoClean Group holder sig ajour med kemikalielovgivningen, såsom tilladelsesproblemer og mulige forbud. Det er vigtigt at holde sig up to date for at sikre, at produkter, deres markeringer og brugersikkerhed er opdateret.

De vigtigste lovgivningsværktøjer for kemikaliesektoren inkluderer EU-direktiver om registrering, evaluering og godkendelse af kemikalier, såsom REACH, CLP og direktivet om biocidholdige produkter. Som downstream-brugere af kemikalier skal Kiilto og KiiltoClean sikre, at leverandører har registreret deres ingredienser i det fælles europæiske register, der opretholdes af Det Europæiske Kemikalieagentur.

Registrering indebærer vurdering af de farlige egenskaber i stoffer og de risici, der er forbundet med brugen af dem, samt mærkning af stoffer med information om sikker anvendelse. Vores certificerede styringssystemer til medicinsk udstyr dækker produktudvikling, fremstilling, markedsføring, distribution, kundeservice, opbevaring og materialerelaterede aktiviteter. Se dem her:

Vi er også forpligtet til principperne i ISO 26000-standarden for social ansvarlighed og programmet Responsible Care, et internationalt kemisk industriprogram med fokus på sundheds-, sikkerheds- og miljøpræstationer.

Vores principper vedrørende miljøledelse er inkluderet i vores driftspolitik. Vores administrerende direktør har ansvaret for vores driftspolitik, som sidst blev gennemgået i 2019. Denne politik dækker alle Kiilto-kontorer.

Vi tilstræber at fortsætte med at øge andelen af vores produkter, der er miljø- og sikkerhedscertificeret. Klassifikationer tildelt Kiilto-produkter som anerkendelse af deres miljøsikkerhed inkluderer Svanemærket, CE-mærkning, M1-klassificering og LEED.

Klagemuligheder og whistleblowing

Kiiltos vigtigste værktøjer til monitering af miljøansvar inkluderer rapportering om afvigelser. Enhver Kiilto-medarbejder eller nogen i virksomhedens forsyningskæde kan rapportere en hændelse, der påvirker miljøet. Hver rapporteret hændelse håndteres af et internt eksperthold, der identificerer den nødvendige overvågning og foranstaltninger.

Sammen med sine medarbejdere bruger Kiilto kvalitets-, miljø- og sikkerhedsobservationer (QES-observationer) til at identificere mulige mangler og udviklingsbehov i sin drift. Målet er, at hver Kiilto-medarbejder foretager mindst en observation om året. Der uddeles priser for de bedste observationer.

Faresymboler

For at informere brugerne om mulige farer ved produkter bruger producenter advarselssymboler, der overholder CLP (klassificering, mærkning og emballage) 1272/2008-direktivet og er gyldige i hele Europa. Sådanne symboler vises i sort på en hvid baggrund inde i en rød diamant. Målet er, at det samme GHS (Global Harmonized System) mærke- og klassificeringssystem vil blive brugt over hele verden.

GHS01 Eksplosivt
Eksplosiv-faremærket finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.
GHS02 Brandfarlig
Brandfarlig-mærket står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider.
GHS03 Brandnærende
Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer.
GHS05 Ætsende
Ætsende finder du på metal- og hudætsende produkter. Symbolet kan du også se på produkter og kemikalier, der kan give alvorlige øjenskader.
GHS07 Sundhedsfare
Dette symbol finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed.
GHS04 Gasser under tryk
Gasser Under Tryk anvender man på gasser, som befinder sig i beholdere med højt tryk (200 kPa eller mere).
GHS06 Akut giftigt
Akut Giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje: Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det.
GHS09 Miljøfarlig
Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet.
GHS08 Kronisk sundhedsfare
Kronisk Sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget (DNA-skader), eller som kan skade din evne til at få børn (CMR-stoffer).
Find yderligere information om faresymbolerne på Tænks hjemmeside.